മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sexton Edit
    പള്ളിമണിയടിക്കുന്നവന്‍, കപ്പിയാര്


sexton Edit
Noun
    an officer of the church who is in charge of sacred objects


Sexton Edit
Noun
    United States poet (1928-1974)


sexton
    കപ്യാര്‍, കപ്പിയാര്‍


Entries from Olam Open Database

Sexton()::
    കപ്പയാര്‌,
Sexton(noun)::
    കപ്യാര്‍,
    ശ്‌മശാനരക്ഷകന്‍,
    പള്ളിമണിയടിക്കുന്നവന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hell, ചൂരല്‍പ്രയോഗം, ഠവട്ടം, മഹാകാന്തം, അനന്തരഗാമി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean