മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

settings Edit
    രംഗസജ്ജീകരണം
    The context and environment in which something is, set


Entries from Olam Open Database

Settings(noun)::
    രംഗപശ്ചാത്തല സജ്ജീകരണങ്ങള്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ get one's own back, അചിത, ആദിത്യവാരം, ചതുര്‍ഗുണം, ഗീ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean