മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

settings Edit
    രംഗസജ്ജീകരണം
    The context and environment in which something is, set


Entries from Olam Open Database

Settings(noun)::
    രംഗപശ്ചാത്തല സജ്ജീകരണങ്ങള്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ incorrigible, antenatal, അതിമായികന്‍, അധര്‍മ്മിഷ്ഠ, ബാദരീവനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean