മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

setter Edit
noun
    പ്രതിഷ്ഠാപകന്‍, സയോജകന്‍


setter Edit
Noun
    one who sets written material into type


setter Edit
Noun
    a long-haired dog formerly trained to crouch on finding game but now to point


setter Edit
noun
    സംഗീതരചയിതാവ്‌


Entries from Olam Open Database

Setter(noun)::
    പ്രതിഷാഠാപകന്‍,
    സംഗീതരചയിതാവ്‌,
    സംയോജകന്‍,
    ഒരിനം വേട്ടനായ്‌,
    കള്ളന്‍മാരുടെ തുണയാള്‍,
    ഒരിനം വേട്ടനായ,
    ഉറപ്പിക്കുന്ന ആള്‍,
    വസ്‌തു,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ortho, വാത്സ്യായനം, മദി, പാദര്‍, കാരാവാസം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean