മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

set Edit
    വയ്ക്കുക, ഇരുത്തുക, നിലയ്ക്കുനിറുത്തുക


set Edit
verb
    സജ്ജീകരിക്കുക, സ്ഥാപിക്കുക, വയ്ക്കുക
    put into a certain place or abstract location
eg: Set the tray down


set Edit
verb
    തീര്‍ച്ചപ്പെടുത്തുക, നിശ്ചയിക്കുക
    fix conclusively or authoritatively
eg: set the rules


set Edit
Verb
    decide upon or fix definitely


set Edit
verb
    നാട്ടുക
    establish as the highest level or best performance
eg: set a record


set Edit
Verb
    put into a certain state; cause to be in a certain state
eg: set the house afire


set Edit
verb
    അലങ്കരിക്കുക
    fix in a border
eg: The goldsmith set the diamond


set Edit
verb
    സജ്ജീകരിക്കുക, യത്‌നിക്കുക, ചിട്ടപ്പെടുത്തുക, ശരിയാക്കുക, നേരെയാക്കുക
    make ready or suitable or equip in advance for a particular purpose or for some use, event, etc


set Edit
Verb
    set to a certain position or cause to operate correctly
eg: set clocks or instruments


set Edit
Verb
    locate
eg: The film is set in Africa


set Edit
Verb
    disappear beyond the horizon
eg: the sun sets early these days


set Edit
Verb
    adapt for performance in a different way
eg: set this poem to music


set Edit
Verb
    put or set (seeds, seedlings, or plants) into the ground


set Edit
Verb
    apply or start
eg: set fire to a building


set Edit
Verb
    become gelatinous


set Edit
Verb
    set in type
eg: set these words in italics


set Edit
Verb
    put into a position that will restore a normal state
eg: set a broken bone


set Edit
Verb
    insert (a nail or screw below the surface, as into a countersink)


set Edit
Verb
    give a fine, sharp edge to a knife or razor


set Edit
Verb
    urge to attack someone


set Edit
Verb
    estimate


set Edit
Verb
    equip with sails or masts


set Edit
Verb
    get ready for a particular purpose or event
eg: set up an experiment


set Edit
Verb
    alter or regulate so as to achieve accuracy or conform to a standard


set Edit
Verb
    bear fruit


set Edit
Verb
    arrange attractively


set Edit
noun
    വര്‍ഗ്ഗം, കൂട്ടം
    a group of things of the same kind that belong together and are so used
eg: a set of books


set Edit
noun
    ഗണം
    (mathematics) an abstract collection of numbers or symbols
eg: the set of prime numbers is infinite


set Edit
noun
    several exercises intended to be done in series
eg: he did four sets of the incline bench press


set Edit
noun
    ആകൃതി, സമുച്ചയം
    representation consisting of the scenery and other properties used to identify the location of a dramatic production
eg: the sets were meticulously authentic


set Edit
noun
    സമൂഹം, സംഘം
    an unofficial association of people or groups
eg: the smart set goes there


set Edit
Noun
    a relatively permanent inclination to react in a particular way
eg: the set of his mind was obvious


set Edit
noun
    രൂപം
    the act of putting something in position
eg: he gave a final set to his hat


set Edit
Noun
    a unit of play in tennis or squash
eg: they played two sets of tennis after dinner


set Edit
Noun
    the process of becoming hard or solid by cooling or drying or crystallization
eg: he tested the set of the glue


set Edit
noun
    അസ്തമയം
    the descent of a heavenly body below the horizon
eg: before the set of sun


set Edit
Noun
    (psychology) being temporarily ready to respond in a particular way
eg: the subjects' set led them to solve problems the familiar way and to overlook the simpler solution


set Edit
noun
    ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണം
    any electronic equipment that receives or transmits radio or tv signals
eg: the early sets ran on storage batteries


set Edit
Noun
    a badger's burrow


set Edit
Adjective
    (usually followed by 'to' or 'for') on the point of or strongly disposed
eg: we are set to go at any time


set Edit
adjective
    ഉറച്ച
    fixed and unmoving
eg: with eyes set in a fixed glassy stare


set Edit
Adjective
    situated in a particular spot or position
eg: a house set on a hilltop


set Edit
adjective
    നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച
    set down according to a plan
eg: a carefully laid table with places set for four people


set Edit
Adjective
    being below the horizon
eg: the moon is set


set Edit
adjective
    നിശ്ചിതമായ
    determined or decided upon as by an authority
eg: the time set for the launching


set Edit
adjective
    ദൃഢമായ
    converted to solid form (as concrete)


Set Edit
Noun
    evil Egyptian god with the head of a beast that has high square ears and a long snout; brother and murderer of Osiris


Set
    ഗണം


Entries from Olam Open Database

Set()::
    നിരത്തി വയ്ക്കുക,
    കട്ടിയാക്കുക,
    ഇരുത്തുകഉറപ്പിക്കല്‍,
    സ്ഥാപിക്കല്‍,
    പതിക്കല്‍സംഘം,
    മുന്‍കൂട്ടി ഉറപ്പിച്ചത്,
    ഗണം, ഗണിതം,
Set(adjective)::
    നിശ്ചിതമായ,
    ദൃഢമായ,
    ഉറച്ച,
    കൃത്രിമമായ,
    തയ്യാറായ,
    നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച,
    സമിതിഉറച്ചത്,
    മുന്‍കൂട്ടി ഉറപ്പിച്ച വിലയും തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ പരിമിതശ്രേണിയുമുള്ള (ആഹാരം),
Set(noun)::
    സംഘം,
    വര്‍ഗ്ഗം,
    ആകൃതി,
    രൂപം,
    സമൂഹം,
    ഒരു കൂട്ടം ആളുകള്‍,
    സമുച്ചയം,
Set(verb)::
    മറക്കുക,
    മുറിവുകൂടാന്‍പാകത്തില്‍ ഉറപ്പിക്കുക,
    സജ്ജീകരിക്കുക,
    ചിട്ടപ്പെടുത്തുക,
    തയ്യാറാക്കി വയ്‌ക്കുക,
    പതിക്കുക,
    നിശ്ചയിക്കുക,
    പ്രവൃത്തിയിലേര്‍പ്പെടുക,
    ഉറയ്‌ക്കുക,
    ദേഷ്യത്തിലാവുക,
    സ്ഥാപിക്കുക,
    തീര്‍ച്ചപ്പെടുത്തുക,
    തുടങ്ങുക,
    ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക,
    നേരേയാക്കുക,
    വിഷമത്തിലാക്കുക,
    വയ്‌ക്കുക,
    നിലയ്‌ക്കുനിറുത്തുക,
    ചായ്‌ക്കുക,
    ഉറപ്പിക്കുക,
    യത്‌നിക്കുക,
    തടയുക,
    ഇരുത്തുക,
    ഇടുക,
    ഉറകൂട്ടുക,
    വാതുകെട്ടുക,
    നാട്ടുക,
    മുറികൂട്ടുക,
    അലങ്കരിക്കുക,
    ഗണ്യമാക്കുക,
    അസ്‌തമിക്കുക,
    കേടുവന്ന അസ്ഥി ശരിപ്പെടുത്തുക,
    ശരിയാക്കുക,
    വിലമതിക്കുക,
    നിയമിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean