മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sericulture Edit
noun
    പട്ടുനൂല്‍പ്പുഴുവിനെ വളര്‍ത്തല്‍


sericulture Edit
Noun
    raising silkworms in order to obtain raw silk


sericulture Edit
Noun
    the production of raw silk by raising silkworms


Entries from Olam Open Database

Sericulture(noun)::
    പട്ടനൂല്‍പ്പുഴുവിനെ വളര്‍ത്തല്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അടപ്പക്കാരന്‍, അമരനദി, ആദികേശവന്‍, മോഹാലസ്യം, ആതപന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean