മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

semeiography Edit
    രോഗനിദാനശാസ്ത്രം


Entries from Olam Open Database

Semeiography(noun)::
    രോഗനിദാനശാസ്‌ത്രം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ virus, chair man, അണിവെടി, അധോഫലം, ഭ്രാന്ത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean