മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

selective Edit
    തെരഞ്ഞെടുപ്പായ, തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ കഴിവുള്ള


selective Edit
Adjective
    tending to select; characterized by careful choice
eg: an exceptionally quick and selective reader


selective Edit
Adjective
    characterized by very careful or fastidious selection
eg: the school was very selective in its admissions


Entries from Olam Open Database

Selective(adjective)::
    സൂക്ഷിച്ചുമാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന,
    തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ശീലമുള്ള,
    തെരഞ്ഞെടുപ്പായ,
    തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ കഴിവുള്ള,
    ഒരു പ്രത്യേക ഫ്രീക്വന്‍സിയോടു പ്രതിസ്‌പന്ദമുള്ള,
    വരണാത്മകമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ reconcile, അവ്യവസായി, അഗ്നിദീപക, അനഡൂഹി, മത്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean