മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

selected Edit
    തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട
    Chosen in preference to another


selected Edit
Adjective
    chosen in preference to another


selected
    പ്രവൃത, വാവൃത്ത


Entries from Olam Open Database

Selected()::
    പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്ത,
Selected(adjective)::
    തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ doctor, അതിഥിമന്ദിരം, ബലഹാ, ഒടിക്കുക, ലാളിത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean