മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

see Edit
    അറിയുക, മനസ്സിലാക്കുക, ബോധിക്കുക, ദൃഷ്ടിയില്‍പ്പെടുക
    Perceive by sight or, have the power to perceive by sight


see Edit
    രൂപത, മെത്രാന്റെ ഭരണപ്രദേശം
    The seat within a bishop's diocese where, his cathedral is located


see Edit
Verb
    perceive by sight or have the power to perceive by sight
eg: You have to be a good observer to see all the details


see Edit
Verb
    perceive by sight or have the power to perceive by sight
eg: Can you see the bird in that tree?


see Edit
Verb
    perceive by sight or have the power to perceive by sight
eg: He is blind--he cannot see


see Edit
Verb
    perceive (an idea or situation) mentally
eg: Now I see!


see Edit
Verb
    perceive (an idea or situation) mentally
eg: I just can't see your point


see Edit
Verb
    perceive or be contemporaneous with
eg: You'll see a lot of cheating in this school


see Edit
Verb
    perceive or be contemporaneous with
eg: The 1960's saw the rebellion of the younger generation against established traditions


see Edit
Verb
    perceive or be contemporaneous with
eg: I want to see results


see Edit
Verb
    imagine; conceive of; see in one's mind
eg: I can't see him on horseback!


see Edit
Verb
    imagine; conceive of; see in one's mind
eg: I can see what will happen


see Edit
Verb
    imagine; conceive of; see in one's mind
eg: I can see a risk in this strategy


see Edit
Verb
    deem to be
eg: I don't see the situation quite as negatively as you do


see Edit
Verb
    get to know or become aware of, usually accidentally
eg: I see that you have been promoted


see Edit
Verb
    see or watch
eg: see a movie


see Edit
Verb
    come together
eg: I'll probably see you at the meeting


see Edit
Verb
    come together
eg: How nice to see you again!


see Edit
Verb
    find out, learn, or determine with certainty, usually by making an inquiry or other effort
eg: I want to see whether she speaks French


see Edit
Verb
    find out, learn, or determine with certainty, usually by making an inquiry or other effort
eg: See whether it works


see Edit
Verb
    be careful or certain to do something; make certain of something
eg: See that the curtains are closed


see Edit
Verb
    go to see for professional or business reasons
eg: You should see a lawyer


see Edit
Verb
    go to see for professional or business reasons
eg: We had to see a psychiatrist


see Edit
Verb
    go to see for a social visit
eg: I went to see my friend Mary the other day


see Edit
Verb
    go to see a place, as for entertainment
eg: We went to see the Eiffel Tower in the morning


see Edit
Verb
    take charge of or deal with
eg: Could you see about lunch?


see Edit
Verb
    receive as a specified guest
eg: the doctor will see you now


see Edit
Verb
    receive as a specified guest
eg: The minister doesn't see anybody before noon


see Edit
Verb
    date regularly; have a steady relationship with
eg: Did you know that she is seeing an older man?


see Edit
Verb
    see and understand, have a good eye
eg: The artist must first learn to see


see Edit
Verb
    deliberate or decide
eg: See whether you can come tomorrow


see Edit
Verb
    deliberate or decide
eg: let's see--which movie should we see tonight?


see Edit
Verb
    observe as if with an eye
eg: The camera saw the burglary and recorded it


see Edit
Verb
    observe, check out, and look over carefully or inspect
eg: I must see your passport before you can enter the country


see Edit
Verb
    go or live through
eg: he saw action in Viet Nam


see Edit
Verb
    accompany or escort
eg: I'll see you to the door


see Edit
Verb
    match or meet
eg: I saw the bet of one of my fellow players


see Edit
Verb
    make sense of; assign a meaning to
eg: What message do you see in this letter?


see Edit
Noun
    the seat within a bishop's diocese where his cathedral is located


See
    പശ്യ, സന്ദര്‍ശനം, വീക്ഷിക്കുക, പ്രേക്ഷിക്കുക, ആലം, മിഴിപ്പെടുക


Entries from Olam Open Database

See()::
    നോക്കുക,
    കണ്ടുമുട്ടുക,
    ആസ്ഥാനം,
    സന്നിധാനം,
    സിംഹാസനം,
See(noun)::
    മെത്രാന്‍പദം,
    ബിഷപ്പിന്റെ ഭരണപ്രദേശം,
    ധര്‍മ്മാദ്ധ്യക്ഷപ്രദേശം,
See(verb)::
    ആലോകനം ചെയ്യുക,
    ദൃഷ്‌ടിയില്‍പ്പെടുക,
    അറിയുക,
    ആലോചിക്കുക,
    പോയി കാണുക,
    മനസ്സിലാക്കുക,
    ശ്രദ്ധിക്കുക,
    ഉള്‍ക്കണ്ണുകൊണ്ടു കാണുക,
    ബോധിക്കുക,
    തിരിച്ചറിയുക,
    ധരിക്കുക,
    നിരൂപിക്കുക,
    ഉറപ്പാക്കുക,
    അനുഗമിക്കുക,
    പരിഗണിക്കുക,
    ഗ്രഹിക്കുക,
    നിര്‍ണ്ണയിക്കുക,
    ഉറപ്പു വരുത്തുക,
    അനുഷ്‌ഠിക്കുക,
    സ്വീകരിക്കുക,
    നോക്കുക,
    അന്തരാര്‍ത്ഥം അറിയുക,
    അനുഭവിക്കുക,
    കൂടെപ്പോവുക,
    സങ്കല്‌പിക്കുക,
    കാണുക,
    ദൃഷ്‌ടി വയ്‌ക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ grim, poker face, അമുക്കുരം, അണുങ്ങ്, ആത്മസംഭവന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean