മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sedate Edit
    ശാന്തനായ, നിരാകുലനായ


sedate Edit
Adjective
    characterized by dignity and propriety


sedate Edit
Adjective
    dignified and somber in manner or character and committed to keeping promises
eg: a quiet sedate nature


sedate Edit
Verb
    cause to be calm or quiet as by administering a sedative to
eg: The patient must be sedated before the operation


Entries from Olam Open Database

Sedate(adjective)::
    ശാന്തനായ,
    സമാഹിതനായ,
    നിരാകുലനായ,
    അചഞ്ചലമായ,
    സമചിത്തനായ,
    ശാന്തമായ,
    ഗംഭീരമായ,
Sedate(verb)::
    മയങ്ങാനുള്ള മരുന്നു നല്കുക,
    മരുന്നു നല്കി ശാന്തമാക്കുക,
    മരുന്നുനല്‍കി ശമിപ്പിക്കുക,
    മയങ്ങാനുള്ള മരുന്നുനല്‍കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ shaft, whit, പ്രതിഭിഭൂത, ചന്ദ്രകാന്തം, മുതല്‍ച്ചെലവ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean