മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

scum Edit
    തിള, നിസ്രാവം


scum Edit
Noun
    worthless people


scum Edit
Noun
    a film of impurities or vegetation that can form on the surface of a liquid


scum Edit
Verb
    remove the scum from


Entries from Olam Open Database

Scum()::
    മട്ടിപാടവെട്ടിനീക്കുക,
    വടിച്ചു കളയുക,
    നുരയ്ക്കുക,
    പതയുക,
    നിസ്രാവം,
Scum(noun)::
    പാട,
    കല്‍ക്കം,
    ദ്രാവകത്തിനു മീതേ അടിയുന്ന അഴുക്ക്‌,
    നന്ദ്യര്‍,
    ദുഷ്‌ടര്‍,
    തിള,
    മാലിന്യം,
    നുര,
    അഴുക്ക്‌,
    കീടം,
    പത,
    കലക്കം,
    അതിനികൃഷ്‌ടന്‍മാര്‍,
Scum(verb)::
    അഴുക്കുകളയുക,
    പാടനീക്കുക,
    പതഞ്ഞുപൊങ്ങുക,
    നുരയ്‌ക്കുക,
    പതകോരുക,
    പതയ്‌ക്കുക,
    പാട ഉണ്ടാകുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ generator, chicanery, അവിശസ്തന്‍, ആതൃപ്യം, പ്രാപണീയം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean