മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

scullery Edit
    അടക്കളപ്പാത്രങ്ങള്‍ കഴുകുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം


scullery Edit
Noun
    a small room (in large old British houses) next to the kitchen; where kitchen utensils are cleaned and kept and other rough household jobs are done


Entries from Olam Open Database

Scullery(noun)::
    പാത്രം കഴുകുന്ന സ്ഥലം,
    പാത്രം തേച്ചു കഴുകാനും കറിക്ക്‌ നുറുക്കാനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന അടുക്കളയോടു ചേര്‍ന്ന ചെറിയമുറി,
    അടുക്കളപ്പാത്രങ്ങള്‍ കഴുകുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം,
    അടുക്കളപ്പുറം,
    അടുക്കളത്തള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ axiom, അംഗാരലോചനന്‍, അഭിതാമ്ര, ഉപധികന്‍, ഐന്ദ്രാഗ്നം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean