മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

scientist Edit
    ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ , ശാസ്ത്രചിന്തകന്‍
    A person with advanced knowledge of, one or more sciences


scientist Edit
Noun
    a person with advanced knowledge of one or more sciences


scientist
    ഗണി, ശാസ്ത്രി, സിദ്ധാന്തി


Entries from Olam Open Database

Scientist(noun)::
    ശാസ്‌ത്രജ്ഞന്‍,
    ശാസ്‌ത്രപഠിതാവ്‌,
    ശാസ്‌ത്രചിന്തകന്‍,
    വൈജ്ഞാനികന്‍,
    ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അടുക്കളക്കാണം, അതിപ്രസക്തം, അഭ്രമ, ആഭാസുരന്മാര്‍, ഫുല്‍കരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean