മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

scientism Edit
    ശാസ്ത്രരീതി, ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തം


scientism Edit
Noun
    The methods, activities, and principles which are typical to science


Entries from Olam Open Database

Scientism(noun)::
    ശാസ്‌ത്ര രീതി,
    ശാസ്‌ത്രസിദ്ധാന്തം,
Scientism(verb)::
    ശാസ്‌ത്രരീതികളുപയോഗിക്കല്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ allure, yaff, അജരന്‍, മുടിയന്തിരം, മറവി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean