മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

scheming Edit
    സൂത്രക്കാരനായ, യുക്തിമത്തായ


scheming Edit
Adjective
    used of persons


scheming Edit
Adjective
    concealing crafty designs for advancing your own interest
eg: a scheming wife


scheming Edit
Adjective
    concealing crafty designs for advancing your own interest
eg: a scheming gold digger


Entries from Olam Open Database

Scheming(adjective)::
    സൂത്രക്കാരനായ,
    ഉപായ ചിന്തതകമായ,
    യുക്തിമത്തായ,
    പദ്ധതി നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ ശക്തിയുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ oh, അത്താലേ, അനങ്കിത, ഇരെക്കുക, ഇന്ദ്രമുഹൂര്‍ത്തം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean