മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

scavenge Edit
    വൃത്തിയാക്കുക, തോട്ടിവേല ചെയ്യുക


scavenge Edit
Verb
    clean refuse from
eg: Scavenge a street


scavenge Edit
Verb
    collect discarded or refused material
eg: She scavenged the garbage cans for food


scavenge Edit
Verb
    feed on carrion or refuse
eg: hyenas scavenge


scavenge Edit
Verb
    remove unwanted substances from


Entries from Olam Open Database

Scavenge(verb)::
    ശുദ്ധീകരിക്കുക,
    വൃത്തിയാക്കുക,
    തോട്ടിവേല ചെയ്യുക,
    മലിന വസ്‌തുക്കള്‍ നീക്കം ചെയ്യുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ haggle, അനുഗ്രാസക, ഇലച്ചിക്കുക, ഒറ്റാല്‍, മുറിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean