മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

scarecrow Edit
    പേക്കോലം, പക്ഷികളെ വിരട്ടിയോടിക്കാന്‍ കൃഷിയിടങ്ങളില്‍ സ്ഥാപിക്കുന്ന, മനുഷ്യരൂപം
    An effigy in the shape of a man to frighten birds away from seeds


scarecrow Edit
Noun
    an effigy in the shape of a man to frighten birds away from seeds


Entries from Olam Open Database

Scarecrow(noun)::
    നോക്കുകുത്തി,
    പക്ഷികളെ പേടിപ്പിക്കാന്‍ വിളനിലങ്ങളില്‍ വയ്‌ക്കുന്ന പേക്കോലം,
    പക്ഷികളെ ഭയപ്പെടുത്താന്‍ നോക്കുകുത്തി,
    വൃത്തിഹീനമായ വസ്ത്രങ്ങള്‍ ധരിച്ചയാള്‍,
    വിലക്ഷണരൂപി,
    പേക്കോലം,
    പക്ഷികളെയും മറ്റും വിരട്ടിയോടിക്കാന്‍ കൃഷികസ്ഥലങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാക്കിവയ്‌ക്കുന്ന കോലം,
    വികൃതവേഷധാരിയായ മനുഷ്യന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ decoy, phoebus, മല്ലകം, ഗൗരവം, രക്ഷിഭടന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean