മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

scarcity Edit
    ക്ഷാമം, പഞ്ഞം, ഞെരുക്കം, വിരളത
    A small and inadequate amount


scarcity Edit
Noun
    a small and inadequate amount


scarcity
    ദുര്‍ഭിക്ഷം, അരിമ, പ്രിയം, ദൗര്‍ഭിക്ഷം, ദൗര്‍ലഭ്യം, അരുത്തി, വറുതി, ചുരുക്കം, വൈരള്യം


Entries from Olam Open Database

Scarcity()::
    ഇല്ലായ്മ,
Scarcity(noun)::
    ദുര്‍ഭിക്ഷം,
    ഇല്ലായ്‌മ,
    പഞ്ഞം,
    പോരായ്‌മ,
    അരിഷ്‌ടത,
    ദാരിദ്യ്രം,
    ന്യൂനത,
    സ്വല്‍പത,
    അഭാവം,
    ഞെരുക്കം,
    ദുഷ്‌ക്കാലം,
    വിരളത,
    ക്ഷാമം,
    ദൗര്‍ലഭ്യം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ overt, അകാള, ബിസജം, ചട്ടസഭ, ഞെട്ടല്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean