മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sauna Edit
    ആവി കുളി (ഫിന്‍ലാന്‍ഡില്‍ പ്രശസ്തമായത്)
    A Finnish steam bath; steam is, produced by pouring water over heated rocks


sauna Edit
Noun
    a Finnish steam bath; steam is produced by pouring water over heated rocks


Entries from Olam Open Database

Sauna(noun)::
    ബാഷ്‌പസ്‌നാനം,
    നീരാവിയിലുള്ള സ്‌നാനം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dial, link, principle, വെമ്പാടം, അസ്വാമി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean