മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

satisfactory Edit
    തക്ക, യുക്തമായ


satisfactory Edit
Adjective
    giving satisfaction
eg: satisfactory living conditions


satisfactory Edit
Adjective
    giving satisfaction
eg: his grades were satisfactory


satisfactory Edit
Adjective
    meeting requirements
eg: the step makes a satisfactory seat


Entries from Olam Open Database

Satisfactory()::
    പ്രായശ്ചിത്തമായ,
    തൃപ്തികരമായ,
Satisfactory(adjective)::
    തുഷ്‌ടിപ്രദമായ,
    തൃപ്‌തികരമായ,
    യുക്തമായ,
    പര്യാപ്‌തമായ,
    മതിയായ,
    ഉചിതമായ,
    തൃപ്‌തിയേകുന്ന,
Satisfactory(noun)::
    തക്ക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sixer, അക്ഷേത്രവിത്ത്, അലോഹ, ഇദ്ധമം, ചതുര്‍ഭുജം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean