മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sarcophagus Edit
    പ്രേതക്കല്ലറപ്പെട്ടി, പ്രാചീനകാലത്തെ ശിലാനിര്‍മ്മിതമായ ശവപ്പെട്ടി


sarcophagus Edit
Noun
    a stone coffin (usually bearing sculpture or inscriptions)


Entries from Olam Open Database

Sarcophagus()::
    സാര്‍കോഫാഗസ്‌,
Sarcophagus(noun)::
    പ്രാചീനകാലത്തെ ശിലാനിര്‍മ്മിതമായ ശവപ്പെട്ടി,
    പ്രതക്കല്ലറപ്പെട്ടി,
    ശവക്കല്ലറ,
    കല്ലില്‍ തീര്‍ത്ത ശവപ്പെട്ടി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ septennial, മണപ്പുറം, ആനിയം, ഉദ്ദിഷ്ട, പൂവല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean