മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sarco Edit
    മാംസത്തെ സംബന്ധിച്ച


Entries from Olam Open Database

Sarco(adjective)::
    മാംസത്തെ സംബന്ധിച്ച,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ formulate, maelstrom, ബീജന്യാസം, ഒഴിയെ, വ്യാവൃതി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean