മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sampler Edit
    വിചിത്രതുന്നല്‍ മാതൃക, രേന്തത്തരം


sampler Edit
Noun
    an observation station that is set up to make sample observations of something


sampler Edit
Noun
    someone who samples food or drink for its quality


sampler Edit
Noun
    an assortment of various samples
eg: a candy sampler


sampler Edit
Noun
    an assortment of various samples
eg: a sampler of French poets


sampler Edit
Noun
    a piece of embroidery demonstrating skill with various stitches


Entries from Olam Open Database

Sampler()::
    സൂചികര്‍മ്മാദര്‍ശം,
Sampler(noun)::
    തുന്നല്‍ വൈദഗ്‌ദ്ധ്യം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാനായി പലതരം തുന്നലുകള്‍ ചെയ്‌ത തുണി,
    വിചിത്ര തുന്നല്‍ മാതൃക,
    റേന്തത്തരം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ reappear, അത്തപ്പാട്ട്, അങ്ങേയവര്‍, മാറാന്‍, അദ്ധ്വാവ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean