മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

salon Edit
    സല്ക്കാരമുറി, സ്വീകരണമുറി


salon Edit
Noun
    gallery where works of art can be displayed


salon Edit
Noun
    a shop where hairdressers and beauticians work


salon Edit
Noun
    elegant sitting room where guests are received


Entries from Olam Open Database

Salon(noun)::
    സ്വീകരണ മുറി,
    ബ്യൂട്ടിപാര്‍ലര്‍,
    സല്‍ക്കാരമുറി,
    സല്ലാപയറ,
    കുലീനയുടെ സല്‍ക്കാരമുറിയില്‍ മേളിക്കുന്ന ധനികരായ അതിഥികളുടെ കൂട്ടം,
    സ്വീകരണമുറി,
    അലംകൃതമണ്‌ഡപം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fiction, get back, അപത്രവല്ലിക, അസ്ഖലിത, ഫാലവിലോചനന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean