മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sacerdotal Edit
    ആചാര്യസംബന്ധിയായ, മതാചാര്യപരമായ


sacerdotal Edit
Adjective
    of or relating to a belief in sacerdotalism
eg: sacerdotal emphasis on the authority of priests


sacerdotal Edit
Adjective
    associated with the priesthood or priests
eg: sacerdotal vestments


Entries from Olam Open Database

Sacerdotal(adjective)::
    ആചാര്യസംബന്ധിയായ,
    മതാചാര്യപരമായ,
    പുരോഹിതനെ സംബന്ധിച്ച,
    പൗരോഹിത്യപരമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gas cooker, wake, അറവുലെ, ആമോദം, തിലഹോമം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean