മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

rum Edit
    വിചിത്രമായ, വിലക്ഷണമായ


rum Edit
    റം മദ്യം


rum Edit
Adjective
    beyond or deviating from the usual or expected
eg: what a rum fellow


rum Edit
Noun
    liquor distilled from fermented molasses


rum Edit
Noun
    a card game based on collecting sets and sequences; the winner is the first to meld all their cards


Entries from Olam Open Database

Rum(noun)::
    റം മദ്യം,
    കരിന്പു റാക്ക്,
    വെല്ലച്ചാരായം,
    ഗുളമദ്യം,
    ഒരിനം മദ്യം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gone, അവക്രാന്തി, ആന്തം, ഇടുമ്പ്, ബില്ലസു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean