മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

rocket Edit
    അതിവേഗത്തില്‍ ഉയരുക, സഞ്ചരിക്കുക


rocket Edit
Noun
    any vehicle self-propelled by a rocket engine


rocket Edit
Noun
    a jet engine containing its own propellant and driven by reaction propulsion


rocket Edit
Noun
    erect European annual often grown as a salad crop to be harvested when young and tender


rocket Edit
Noun
    propels bright light high in the sky, or used to propel a lifesaving line or harpoon


rocket Edit
Noun
    sends a firework display high into the sky


rocket Edit
Verb
    shoot up abruptly, like a rocket


rocket Edit
Verb
    propel with a rocket


Rocket
    റോക്കറ്റ്, വാണം


Entries from Olam Open Database

Rocket()::
    അഗ്നിശിഖ,
    മുനയില്ലാത്ത കുന്തം,
    ക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന റോക്കറ്റ്‌,
    ബാഹ്യാകാശനിരീക്ഷണത്തിനായി അയയ്ക്കപ്പെടുന്ന പരീക്ഷണബാണം,
Rocket(noun)::
    വാണം,
    ആകാശബാണം,
    റോക്കറ്റ്‌,
Rocket(verb)::
    വെടിക്കന്പം,
    അയയ്‌ക്കുക,
    വിക്ഷേപിക്കുക,
    ഉയരുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gnawer, soar, പ്രജനം, വട്ടുകളി, മരക്കരം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean