മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

risible Edit
    ചിരിവരുത്തുന്ന, ഹാസോത്പാദകമായ


risible Edit
Adjective
    arousing or provoking laughter
eg: risible courtroom antics


Entries from Olam Open Database

Risible(adjective)::
    ചിരിവരുത്തുന്ന,
    ഹാസോത്‌പാദകമായ,
    ഹാസ്യശീലമുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ colostrum, അക്ഷഭാഗം, ചതുര്‍യുഗം, മനഃശാസ്ത്രം, അതിതരാം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean