മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

rick Edit
    കൂമ്പാരം, സഞ്ചയം


rick Edit
Noun
    a painful muscle spasm especially in the neck or back


rick Edit
Noun
    a stack of hay


rick Edit
Verb
    pile in ricks
eg: rick hay


rick Edit
Verb
    twist suddenly so as to sprain


Entries from Olam Open Database

Rick()::
    കൂന്പാരം,
    വയ്ക്കോല്‍ കൂന്പാരം,
Rick(noun)::
    കൂമ്പാരം,
    സഞ്ചയം,
    കൂന,
Rick(verb)::
    കൂമ്പാരമാക്കുക,
    കൂനകൂട്ടുക,
    കഴുത്തിടറുക,
    പിടലിയിടറുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ alpaca, മഞ്ചിക്കുക, മഞ്ജുകേശി, അഗുരശിംശപ, അതിഘ്നി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean