മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

revamp Edit
    തത്ക്കാലനിവൃത്തിയുണ്ടാക്കുക, നവീകരിക്കുക


revamp Edit
Verb
    to patch up or renovate; repair or restore
eg: They revamped their old house before selling it


revamp Edit
Verb
    provide (a shoe) with a new vamp
eg: revamp my old boots


Entries from Olam Open Database

Revamp(verb)::
    തത്‌ക്കാലനിവൃത്തിയുണ്ടാക്കുക,
    നവീകരിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sputnik, അടുക്കളപ്പുറം, അഞ്ജിഷ്ഠന്‍, പുളിന്ദന്‍, പൗരകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean