മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

retrospect Edit
    കഴിഞ്ഞുപോയ കാര്യങ്ങളുടെ നേര്‍്കുള്ള തിരിഞ്ഞുനോട്ടം, ഭൂതകാലാവലോകനം


retrospect Edit
Noun
    contemplation of things past
eg: in retrospect


retrospect Edit
Verb
    look back upon (a period of time, sequence of events); remember


Entries from Olam Open Database

Retrospect()::
    പൂര്‍വ്വവൃത്താന്തവിമര്‍ശം,
    പശ്ചാത് വീക്ഷണം,
    പിന്തിരിഞ്ഞുനോട്ടം,
Retrospect(noun)::
    കഴിഞ്ഞുപോയ കാര്യങ്ങളുടെ നേര്‍ക്കുള്ള തിരിഞ്ഞു നോട്ടം,
    പ്രത്യവലോകനം,
    ഭൂതകാലാവലോകനം,
    തിരിഞ്ഞുനോട്ടം,
    പാശ്ചാത്യവീക്ഷണം,
Retrospect(verb)::
    പുനരവലോകനം ചെയ്യുക,
    പിന്നിലേക്കുനോക്കുക,
    ഭൂതകാലാവലോകനം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ nosy-parker, ആപദ, മണിമാല, ആച്ഛേദനം, പദഭഞ്ജനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean