മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

resume Edit
    വീണ്ടും തുടങ്ങുക


resume Edit
    സംക്ഷേപം, സംഗ്രഹം, സാരാര്‍ത്ഥം


resume Edit
Verb
    take up or begin anew
eg: We resumed the negotiations


resume Edit
Verb
    return to a previous location or condition
eg: The painting resumed its old condition when we restored it


resume Edit
Verb
    assume anew
eg: resume a title


resume Edit
Verb
    assume anew
eg: resume an office


resume Edit
Verb
    assume anew
eg: resume one's duties


resume Edit
Verb
    give a summary (of)


resume Edit
Noun
    a summary of your academic and work history


Entries from Olam Open Database

Resume()::
    വീണ്ടും സ്വീകരിക്കുകസംക്ഷേപം,
    മേല്‍വിലാസവും യോഗ്യതാരേഖകളും മറ്റും. യോഗ്യതാപ്രമാണം,
    വ്യക്തിവിവരണരേഖ,
    സംഗ്രഹം,
    സാരാര്‍ത്ഥം,
Resume(noun)::
    രത്‌നച്ചുരുക്കം,
    സംക്ഷേപം,
    സാരാര്‍ത്ഥം,
    ആവര്‍ത്തനം,
    സംഗ്രഹം,
    ചുരുക്കം,
    സംക്ഷേപം,
Resume(verb)::
    വീണ്ടും ചെയ്യുക,
    വീണ്ടും കൈക്കൊള്ളുക,
    പ്രവൃത്തി തുടരുക,
    വീണ്ടും തുടങ്ങുക,
    പുനരാരംഭിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ conservation, uppish, അതി, ഇടന്തിരിച്ചില്‍, പ്രാവാരകീടം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean