മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

response Edit
    ഉത്തരം പറയല്‍, പ്രത്യുത്തരം


response Edit
Noun
    a result
eg: this situation developed in response to events in Africa


response Edit
Noun
    a bodily process occurring due to the effect of some antecedent stimulus or agent
eg: his responses have slowed with age


response Edit
Noun
    a statement (either spoken or written) that is made to reply to a question or request or criticism or accusation


response Edit
Noun
    the manner in which something is greeted


response Edit
Noun
    a phrase recited or sung by the congregation following a versicle by the priest or minister


response Edit
Noun
    the speech act of continuing a conversational exchange


response Edit
Noun
    the manner in which an electrical or mechanical device responds to an input signal or a range of input signals


response
    പ്രതികരണം


Entries from Olam Open Database

Response()::
    പ്രതിചേഷ്‌ട,
Response(noun)::
    പ്രതിപ്രാര്‍ത്ഥന,
    സ്‌തോത്രം ചൊല്ലല്‍,
    ഉത്തരം പറയല്‍,
    പ്രതികരണം,
    പ്രത്യുത്തരം,
    പ്രതിഭാഷണം,
    പ്രതിതസ്‌പന്ദനം,
    സമാധാനം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ barbecue, behead, proviso, അന്തഃച്ഛിദ്രം, കാളികം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean