മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

resignation Edit
    രാജി, അധികാരത്യാഗം


resignation Edit
Noun
    acceptance of despair


resignation Edit
Noun
    the act of giving up (a claim or office or possession etc.)


resignation Edit
Noun
    a formal document giving notice of your intention to resign
eg: he submitted his resignation as of next month


Entries from Olam Open Database

Resignation(noun)::
    രാജി,
    അധികാരത്യാഗം,
    പരിത്യാഗം,
    വിധിക്കു കീഴടങ്ങല്‍,
    ക്ഷമ,
    ദമനം,
    വഴങ്ങല്‍,
    സമര്‍പ്പണം,
Resignation(verb)::
    വേണ്ടന്നുവയ്‌ക്കല്‍,
    ഉപേക്ഷിക്കല്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അംസകൂടം, അപശകുനം, ആവിക്കപ്പല്‍, കിമ്പ്രഭു, നേരേമറിച്ച്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean