മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

replicate Edit
    പകര്‍പ്പെടുക്കുക, പകര്‍പ്പുണ്ടാക്കുക
    Make or do or perform again, make, an exact copy of


replicate Edit
Verb
    bend or turn backward


replicate Edit
Verb
    reproduce or make an exact copy of
eg: replicate the cell


replicate Edit
Verb
    make or do or perform again
eg: He could never replicate his brilliant performance of the magic trick


Entries from Olam Open Database

Replicate(verb)::
    പകര്‍പ്പെടുക്കുക,
    പകര്‍പ്പുണ്ടാക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചൂലി, വണിക്, മൂര്‍ത്തിത്രയം, തട്ടം, demesne


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean