മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

repair Edit
verb
    കേടുപാടുതീര്‍ക്കുക, പരിഹരിക്കുക


repair Edit
verb
    ചെല്ലുക, പോവുക


repair Edit
verb
    കേടുതീര്‍ക്കുക
    restore by replacing a part or putting together what is torn or broken
eg: She repaired her TV set


repair Edit
verb
    പരിഹരിക്കുക
    make amends for; pay compensation for
eg: One can never fully repair the suffering and losses of the Jews in the Third Reich


repair Edit
verb
    പോകുക, ചെല്ലുക
    move, travel, or proceed toward some place
eg: He repaired to his cabin in the woods


repair Edit
Verb
    set straight or right
eg: repair an oversight


repair Edit
Verb
    give new life or energy to
eg: This treatment repaired my health


repair Edit
noun
    അറ്റകുറ്റപ്പണി
    the act of putting something in working order again


repair Edit
noun
    നന്നാക്കി സൂക്ഷിക്കല്‍
    a formal way of referring to the condition of something
eg: the building was in good repair


repair Edit
noun
    പതിവായി ചെല്ലുന്നിടം
    a frequently visited place


Repair
    സന്ധാനം


Entries from Olam Open Database

Repair(noun)::
    ഗമനം,
    പോക്ക്,
    അറ്റകുറ്റപ്പണി,
    ജീര്‍ണ്ണോദ്ധാരണം,
    അഴിച്ചുപണി,
    കൂടെക്കൂടെ ചെല്ലുന്നിടം,
    വാസസ്ഥലം,
    മേച്ചില്‍സ്ഥലം,
    കേടുപാട് തീര്‍ക്കുക,
    നന്നാക്കി സൂക്ഷിക്കുക,
    പ്രായശ്ചിത്തംചെയ്യുകകൂടെക്കൂടെ പോകുക,
    കൂടെക്കൂടെ ചെല്ലുക,
    ഗമിക്കുകവാസസ്ഥലം,
Repair(verb)::
    കേടുതീര്‍ക്കുക,
    പോകുക,
    തീര്‍ക്കുക,
    കേടുപാടു തീര്‍ക്കുക,
    പരിഹരിക്കുക,
    നികത്തുക,
    പുതുക്കല്‍,
    പോവുക,
    ആശ്രയിക്കുക,
    ചെല്ലുക,
    ഗമിക്കുക,
    എത്തുക,
    തങ്ങുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ auto, shadowy, അനുഷംഗി, പരാധീനന്‍, കണ്ണായം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean