മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

remit Edit
    പണം കൊടുക്കുക, പണം അടയ്ക്കക


remit Edit
Verb
    send (money) in payment
eg: remit $25


remit Edit
Verb
    hold back to a later time


remit Edit
Verb
    release from (claims, debts, or taxes)
eg: The taxes were remitted


remit Edit
Verb
    refer (a matter or legal case) to another committee or authority or court for decision


remit Edit
Verb
    forgive
eg: God will remit their sins


remit Edit
Verb
    make slack as by lessening tension or firmness


remit Edit
Verb
    diminish or abate
eg: The pain finally remitted


remit Edit
Noun
    the topic that a person, committee, or piece of research is expected to deal with or has authority to deal with
eg: they set up a group with a remit to suggest ways for strengthening family life


remit Edit
Noun
    (law) the act of remitting (especially the referral of a law case to another court)


Remit
    റമിട്ട്


Entries from Olam Open Database

Remit(noun)::
    നിയന്ത്രണം,
    പണം അടയ്ക്കുക,
    ഇളവുചെയ്യുക,
    കുറയുകഇളവു ചെയ്യുക,
    പണം കൊടുക്കുക,
Remit(verb)::
    അടക്കുക,
    പണമടയ്‌ക്കുക,
    കരവിളവുചെയ്യുക,
    വസൂലാക്കാതിരിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ aggregate, lapwing, ഇന്ദ്രജിദ്വിജയി, ചമ്പട, മെത്തപ്പായ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean