മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

reminiscence Edit
    ഓര്‍മ്മ, ഓര്‍മ്മിക്കല്‍, സ്മരണ


reminiscence Edit
Noun
    a mental impression retained and recalled from the past


reminiscence Edit
Noun
    the process of remembering (especially the process of recovering information by mental effort)


Reminiscence
    സംവിത്തി


Entries from Olam Open Database

Reminiscence()::
    ഓര്‍മ്മ,
    സ്‌മരണ,
    സ്‌മൃതി,
    അനുസ്‌മരണ,
Reminiscence(noun)::
    സ്‌മരണ പുതുക്കല്‍,
    അനുസ്‌മരണം,
    സ്‌മരണവിഷയം,
    അഭിജ്ഞാനം,
    സ്‌മരണക്കുറിപ്പുകള്‍,
    സ്‌മരക്കുറിപ്പുകളുടെ സമാഹാരമായ സാഹിത്യകൃതി,
Reminiscence(verb)::
    ഓര്‍മ്മിക്കല്‍,
    പഴയ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുളള ഓര്‍മ്മ,
    ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പ്,
    ഓര്‍മ്മവരുത്തുന്ന വസ്തു,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bewitch, contumely, അസഹോഷിത, അപന്യായം, പ്രണായകന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean