മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

reliance Edit
    വിശ്വാസം, വിശ്വാസമര്‍പ്പിക്കല്‍


reliance Edit
Noun
    certainty based on past experience
eg: he wrote the paper with considerable reliance on the work of other scientists


reliance Edit
Noun
    the state of relying on something


Reliance
    സംശ്രയം


Entries from Olam Open Database

Reliance(noun)::
    അവലംബനം,
    ശരണം,
    പ്രത്യയം,
    വിശ്വാസം,
    ആശ്രയത്വം,
Reliance(verb)::
    ആശ്രയിക്കല്‍,
    വിശ്വാസമര്‍പ്പിക്കല്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അതിലംബി, സ്വതസ്സിദ്ധ, ശ്രദ്ധ, syriac, കാറെക്ക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean