മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

rejoice Edit
    സന്തോഷിപ്പിക്കുക, ആഹ്ലാദിക്കക


rejoice Edit
Verb
    feel happiness or joy


rejoice Edit
Verb
    to express great joy


rejoice Edit
Verb
    be ecstatic with joy


Entries from Olam Open Database

Rejoice()::
    സന്തോഷിക്കുക,
    ആഹ്ളാദിക്കുക,
    ആനന്ദിപ്പിക്കുക,
Rejoice(verb)::
    കൊണ്ടാടുക,
    സന്തോഷിക്കുക,
    ആനന്ദിക്കുക,
    ആഹ്ലാദിക്കുക,
    ഉല്ലസിക്കുക,
    രമിക്കുക,
    സന്തോഷിപ്പിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ res gestae, urban, അതിഥീകൃത, പ്രത്യവര, വാഹ്ലീകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean