മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

redintegrate Edit
    അറ്റകുറ്റം തീര്‍ക്കുക, പുതുക്കുക


redintegrate Edit
Verb
    to make whole again; a renew; to restore to integrity or soundness


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവകടിക, ഇരുമുടിച്ചുമട്, ബാണയോജനം, പാഥന്‍, ശ്രേണിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean