മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

recumbent Edit
adjective
    ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന, വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന
    lying down; in a position of comfort or rest


recumbent Edit
adjective
    ചാഞ്ഞോ ചരിഞ്ഞോ പടരുന്ന, അലസനായ


Entries from Olam Open Database

Recumbent(adjective)::
    ചരിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന,
    ചാഞ്ഞോ ചരിഞ്ഞോ പടരുന്ന,
    നിഷ്‌ക്രിയനായി കിടക്കുന്ന,
    വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന,
    അലസനായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ correct, അമാനസ്യം, പ്രതിമേന്ദു, ഫാല്ഗുനീഭവന്‍, ചമയം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean