മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

rectifiable Edit
adjective
    തിരുത്താന്‍ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള
    Capable of being repaired or rectified


rectifiable Edit
adjective
    ശരിയാക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള


Entries from Olam Open Database

Rectifiable(adjective)::
    തിരുത്തി ശരിയാക്കാന്‍ കഴിയുന്ന,
    ശരിയാക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gab, അകൃഷ്യ, ഇടമിടര്‍, അശിക്ഷിത, പരവ്രതന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean