മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

recriminate Edit
    പ്രത്യാരോപണം നടത്തുക, പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തുക


recriminate Edit
Verb
    return an accusation against someone or engage in mutual accusations; charge in return


Entries from Olam Open Database

Recriminate(verb)::
    പ്രത്യാരോപണം നടത്തുക,
    പരസ്‌പരം കുറ്റപ്പെടുത്തുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അടഹ്കം, അഹേരു, പ്രാസംഗ്യം, ബാലദലകം, ചട്ടക്കൂട്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean