മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

recoil Edit
verb
    ഉല്‍പതിക്കുക, പുറകോട്ടുപോകുക


recoil Edit
verb
    ഞെട്ടിമാറുക, പിന്‍തിരിയുക
    draw back, as with fear or pain


recoil Edit
verb
    തിരിച്ചടിക്കുക
    come back to the originator of an action with an undesired effect


recoil Edit
verb
    പുറകോട്ടു പായുക
    spring back; spring away from an impact


recoil Edit
Verb
    spring back, as from a forceful thrust


recoil Edit
noun
    തിരിച്ചടി, വെടി വയ്ക്കുമ്പോള്‍ തോക്കിന്റെ പുറകോട്ടുള്ള വരവ്
    the backward jerk of a gun when it is fired


recoil Edit
noun
    പിന്‍തിരിയല്‍, ഭയന്നു പിന്മാറുക,
    a movement back from an impact


Entries from Olam Open Database

Recoil()::
    പിന്‍മാറല്‍,
    തോക്കിന്റെ ചവിട്ട്‌,
    പിറകോട്ട് തെറിക്കുക,
    അറപ്പു തോന്നുക,
Recoil(noun)::
    പിന്‍തിരിയല്‍,
    പെട്ടെന്നുള്ള പിന്‍മാറ്റം,
    തിരിച്ചടി,
    ഭയന്നു പിന്മാറുക,
Recoil(verb)::
    പിറകോട്ടുപോകുക,
    ഞെട്ടിമാറുക,
    പിന്‍തിരിയുക,
    ഉല്‍പതിക്കുക,
    പുറകോട്ടുപോകുക,
    വീഴുക,
    പിന്നോക്കം മാറുക,
    പരാവര്‍ത്തിക്കുക,
    പിന്നിലേയ്‌ക്ക്‌ ആയുക,
    പിന്‍വാങ്ങുക,
    പുറകോട്ടു പായുക,
    ചുളുങ്ങുക,
    അറപ്പു തോന്നുക,
    ശങ്കിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ irremovable, sledge, അബ്ധിജാതന്‍, ചൊക്കന്‍, വാര്‍ത്താര്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean