മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

recall Edit
    തിരിച്ചുവിളിക്കുക


recall Edit
Verb
    recall knowledge from memory; have a recollection


recall Edit
Verb
    go back to something earlier


recall Edit
Verb
    call to mind


recall Edit
Verb
    summon to return
eg: The ambassador was recalled to his country


recall Edit
Verb
    cause one's (or someone else's) thoughts or attention to return from a reverie or digression
eg: She was recalled by a loud laugh


recall Edit
Verb
    make unavailable; bar from sale or distribution
eg: The company recalled the product when it was found to be faulty


recall Edit
Verb
    cause to be returned
eg: recall the defective auto tires


recall Edit
Noun
    a request by the manufacturer of a defective product to return the product (as for replacement or repair)


recall Edit
Noun
    a call to return
eg: the recall of our ambassador


recall Edit
Noun
    a bugle call that signals troops to return


recall Edit
Noun
    the process of remembering (especially the process of recovering information by mental effort)
eg: he has total recall of the episode


recall Edit
Noun
    the act of removing an official by petition


Entries from Olam Open Database

Recall()::
    സൈന്യത്തേയും,
    അനുസ്മരിക്കുക,
    ഓര്‍ത്തുനോക്കുക,
    തിരിച്ചുവിളിക്കുകകൃത്യമായി ഓര്‍മ്മിക്കാനുള്ള കഴിവ്,
Recall(noun)::
    ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തല്‍,
    കപ്പലിനേയും മറ്റും തിരിച്ചുവിളിക്കുന്ന കാഹളനാദം,
    പ്രത്യാനയനം,
    പുനരാഹ്വാനം,
    ഓര്‍മ്മശക്തി,
    അനുസ്‌മരണം,
    മടക്കിവിളിക്കല്‍,
Recall(verb)::
    തിരിച്ചു വിളിക്കുക,
    തിരിച്ചുവരുത്തുക,
    റദ്ധാക്കുക,
    മടക്കിയെടുക്കുക,
    ഓര്‍ക്കുക,
    ഓര്‍ത്തുനോക്കുക,
    ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുക,
    തിരിച്ചുവിളിക്കുക,
    റദ്ദാക്കുക,
    വേണ്ടെന്നു വയ്‌ക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചമല്‍ക്ക്യത, ചിലസമയം, ഞരമ്പുവീക്കം, യഥോചിതം, മാന്ത്രികം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean