മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

rate Edit
    സകോപം അധിക്ഷേപിക്കുക, ശകാരിക്കുക


rate Edit
Noun
    a magnitude or frequency relative to a time unit
eg: they traveled at a rate of 55 miles per hour


rate Edit
Noun
    a magnitude or frequency relative to a time unit
eg: the rate of change was faster than expected


rate Edit
Noun
    amount of a charge or payment relative to some basis
eg: a 10-minute phone call at that rate would cost $5


rate Edit
Noun
    the relative speed of progress or change
eg: he works at a great rate


rate Edit
Noun
    a quantity or amount or measure considered as a proportion of another quantity or amount or measure
eg: the literacy rate


rate Edit
Noun
    a quantity or amount or measure considered as a proportion of another quantity or amount or measure
eg: the retention rate


rate Edit
Noun
    a quantity or amount or measure considered as a proportion of another quantity or amount or measure
eg: the dropout rate


rate Edit
Verb
    assign a rank or rating to
eg: The restaurant is rated highly in the food guide


rate Edit
Verb
    be worthy of or have a certain rating
eg: This bond rates highly


rate Edit
Verb
    estimate the value of
eg: How would you rate his chances to become President?


rate Edit
Verb
    estimate the value of
eg: Gold was rated highly among the Romans


rate
    നിലവാരം, തോത്, നിരക്ക്


Entries from Olam Open Database

Rate()::
    തോത്,
    തരം,
    നിരക്ക്കണക്കാക്കുക,
    അര്‍ഹമായിരിക്കുക,
    അനുപാതം,
    തോത്‌,
Rate(noun)::
    ശുല്‌കം,
    നിരക്ക്‌,
    പതിവ്‌,
    വകുപ്പ്‌,
    വീതം,
    പ്രകാരം,
    വേതനം,
    അളവ്‌,
    വില,
    നികുതി,
    മൂല്യം,
Rate(verb)::
    വിലയിടുക,
    കണക്കാക്കുക,
    പരിഗണിക്കുക,
    തരംതിരിക്കുക,
    നിര്‍ദ്ധാരണം ചെയ്യുക,
    നികുതി കെട്ടുക,
    തോതു നിശ്‌ഛയിക്കുക,
    വിലിയിരുത്തുക,
    നിരക്കു നിശ്യൃചയിക്കുക,
    സകോപം അധിക്ഷേപിക്കുക,
    താക്കീതു നല്‍കുക,
    ശകാരിക്കുക,
    ശാസിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chameleon, ourang outang, arboreal, ചുളുക്കം, വിളികൊള്ളുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean