മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

rarefy Edit
    സാന്ദ്രത കുറയ്ക്കുക


rarefy Edit
Verb
    lessen the density or solidity of
eg: The bones are rarefied


rarefy Edit
Verb
    make more subtle or refined


rarefy Edit
Verb
    weaken the consistency of (a chemical substance)


Entries from Olam Open Database

Rarefy(verb)::
    സാന്ദ്രത കുറയ്‌ക്കുക,
    ശുദ്ധീകരിക്കുക,
    നേര്‍മ്മയാക്കുക,
    ദുര്‍ലഭമാക്കുക,
    ദുര്‍ലഭമോ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞതോ ആകുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അമ്ലവിദഗ്ദ, അനാഗതി, ആഹേയ, വശിക, വീഴ്ക്കാട്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean