മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

raid Edit
    പെട്ടെന്നുള്ള ആക്രണം, മിന്നാലക്രമണം


raid Edit
Verb
    search without warning, make a sudden surprise attack on
eg: The police raided the crack house


raid Edit
Verb
    enter someone else's territory and take spoils
eg: The pirates raided the coastal villages regularly


raid Edit
Verb
    take over (a company) by buying a controlling interest of its stock
eg: T. Boone Pickens raided many large companies


raid Edit
Verb
    search for something needed or desired
eg: Our babysitter raided our refrigerator


raid Edit
Noun
    a sudden short attack


raid Edit
Noun
    an attempt by speculators to defraud investors


Entries from Olam Open Database

Raid(noun)::
    പെട്ടെന്നുള്ള ആക്രമണം,
    മിന്നലാക്രമണം,
    അനധികൃതമായ കൈയേറ്റം,
    വിമാനാക്രമണം,
    പോലീസ്‌ നടപടി,
    കടന്നാക്രമണം,
    വ്യോമാക്രമണം,
    മിന്നല്‍പരിശോധന,
    അവിചാരിത സന്ദര്‍ശനം,
Raid(verb)::
    വ്യാജച്ചരക്കുകള്‍ പിടിച്ചടുക്കാനും കുറ്റവാളിയെ അറസ്റ്റു ചെയ്യാനും പാഞ്ഞു കയറുക,
    അന്വേഷണം നടത്തുക,
    അന്വേഷിക്കുക,
    കെട്ടിടത്തിന്മേലുള്ള മിന്നലാക്രമണം,
    പരിശോധനയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള പോലീസിന്‍റെ അവിചാരിത സന്ദര്‍ശനം,
    അവിചാരിതമായ അന്വേഷണമോ,
    ആക്രമണമോ നടത്തുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ruction, അഘ്രിപര്‍ണ്ണി, ആലുകം, ബഹുപുത്രി, വിരോധി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean