മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

raffish Edit
    ദുര്‍വ്യത്തമായ, ദുഷ്പേരണ്ടാക്കുന്ന


raffish Edit
Adjective
    marked by up-to-dateness in dress and manners


raffish Edit
Adjective
    marked by a carefree unconventionality or disreputableness
eg: a cocktail party given by some...raffish bachelors


Entries from Olam Open Database

Raffish(adjective)::
    ദുര്‍വൃത്തമായ,
    ദുഷ്‌പേരുണ്ടാക്കുന്ന,
    ആഭാസമായ,
    ആഭാസകരമെങ്കിലും ആകര്‍ഷകമായ പെരുമാറ്റം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dither, exoteric, tinder, അവഘുര്‍ണ്ണ, അവക്രീതകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean